Teknisk skole så dagens lys i Danmarksgade


Lige siden foreningens stiftelse havde man drevet Håndværkerskolen under trange forhold. Ganske vist havde man efter nogle års forløb opnået at få tilskud fra både stat og kommune, men det kneb især med lokaleforholdene, ikke mindst fordi skolen måtte flytte med lige så ofte som foreningen, indtil denne fik lokale i den nye stiftelse.

Man begyndte derfor at arbejde hen på at få opført en bygning udelukkende til brug for Håndværksskolen, og i maj 1888 blev man enige om at realisere tanken. Af økonomiske årsager vedtog man i første omgang at foretage en udvidelse af Stiftelsen i Skolegade.

Der opstod imidlertid en voldsom modvilje imod byggeriet, både blandt foreningens medlemmer og blandt den øvrige befolkning i byen. Det ville bl.a. gå ud over Stiftelsens højt yndede haveanlæg.

Da striden var på sit højeste, løste byrådet den gordiske knude ved at tilbyde en gratis byggegrund plus 2.000 kr. til opførelse af en skole i Danmarksgade, den bygning der indtil 2021 fungerede som Håndværkets Hus og foreningens hjemsted.

Tilskud fra staten

Staten gav et tilskud på 8.500 kr., men for at få udbetalt det, meddelte Indenrigsministeriet, at det af skolens vedtægter skulle fremgå, at der ikke uden dettes tilladelse kunne disponeres over skolebygningen, og at den kun måtte anvendes til skolens eget brug. Denne bestemmelse skulle komme til at volde foreningen store kvaler senere.

Indvielse af Teknisk Skole fandt sted den 19. oktober 1891. Efter en tagbrand i 1926 vedtog man at udvide den med en etage. I 1929 blev bygningen atter taget i brug.

Ved besættelsen i 1940 blev skolen beslaglagt af Værnemagten, og i de fem lange år blev undervisningen henlagt til forskellige steder i byen. I 1966 begyndte man at bygge de første afsnit til en ny skole på Døesvej. Og i 1968-69 blev de første afsnit taget i brug.

I 1985 opsagde skolen lejemålet i Danmarksgade, idet skolen nu var færdigudbygget på Døesvej. Huset blev derefter malet fra kælder til kvist. Der blev sat nye lofter op i alle lokaler, og der kom ny trappebelægning overalt. Udvendigt blev der opført en brandtrappe mod syd, der kom ny fordør i, og der blev foretaget en meget omfattende reparation af soklen.

I 1998 blev bygningen/foreningen belønnet med en pris for bygningsbevarelse. I 2021 købte ATRA arkitekterne bygningen. SMVholstebro beholder laugsalen i en årrække.

Holstebro Tekniske Skole og UCH

Efter udflytningen til Døesvej voksede Teknisk Skole år for år. Ud over håndværksfagene kom det tekniske gymnasium til, og dertil kom yderligere fusioner med landbrugsskolen Lægaard og med AMU-centeret på Bastrupgårdvej. I slutningen af nullerne var skolen egnens førende uddannelsesinstitution med cirka 1.300 elever, og den dækkede stort set samtlige erhvervsuddannelser – en del af dem som udbyder til elever fra hele landet.

Fremsynede bestyrelsesmedlemmer og lokale politikere besluttede i 2009/2010 at fusionere Holstebro Teknisk Skole med Holstebro Handelsskole og dermed skabe det, der nu er kendt som Uddannelsescenter Holstebro – i daglig tale UCH. Uddannelsescenteret har på årsbasis 2.000 elever og cirka 400 ansatte og er dermed en stor og markant institution i byen og på egnen.

I mere end 150 år har Holstebro Industri- & Håndværkerforening talt de små og mellemstore virksomheders sag, SMV’erne. Fra 2022 hedder vi SMVholstebro. 

Kontakt

SMVholstebro
Danmarksgade 18
7500 Holstebro

info@smvholstebro.dk