SMVholstebros vedtægter

§1 Foreningens navn, hjemsted

Foreningens navn er SMVholstebro.

Foreningens binavn er Holstebro Industri- & Håndværkerforening.

Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune.

Foreningen er stiftet den 20. maj 1871.

§2 Formål

Foreningen har til formål at varetage små og mellemstore virksomheders erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle interesse i Holstebro Kommune. Formålet kan fremmes ved samarbejde med andre foreninger og organisationer.

Foreningen er parthaver i Dansk Varelotteri og tilsluttet SMVdanmark (tidligere Håndværksrådet).

§3 Medlemmers optagelse og udmeldelse

Enhver, der har bopæl i Holstebro Kommune eller omegn og indtager en selvstændig eller ledende stilling, kan ansøge bestyrelsen om at blive optaget som medlem.

Bestyrelsen kan nægte optagelse, og bestyrelsen kan ekskludere et medlem i særlige tilfælde.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§4 Kontingent

Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves ved regnskabsårets begyndelse.

Bestyrelsen kan slette et medlem, der er i restance efter 3 måneder.

§5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og indkaldes senest den 31. oktober hvert år med følgende dagsorden:

  1. Meddelelse om den af bestyrelsen valgte dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer
  6. Indkomne forslag
  7. Orientering om Uddannelsescenter Holstebro
  8. Eventuelt

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen offentliggøres på foreningens hjemmeside og ved elektronisk post til alle medlemmer.

Forslag til behandling på generalforsamlingen må være indgivet til bestyrelsen senest 10 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling kan begæres af bestyrelsen eller hvis 25 medlemmer skriftligt anmoder herom med angivelse af dagsorden. Bestyrelsen er pligtig til at indkalde senest 6 uger efter anmodningen, og indkaldelsen sker efter samme regler som for den ordinære generalforsamling. Ethvert medlem er stemmeberettiget. Hvis et medlem forlanger det, skal der være skriftlig afstemning.

Alle forslag kan vedtages ved simpel stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer eller forslag om opløsning af foreningen.

Til vedtægtsændringer/opløsning af foreningen kræves 2/3 af de afgivne stemmer. Hvert medlem har 1 stemme og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

§6 Regnskabsåret

Regnskabsperioden er fra 1. juli til 30. juni første gang i 2023/24.

I omlægningsåret bliver regnskabsperioden 1. april 2022 – 30. juni 2023.

§7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer.

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og afgår med henholdsvis 4 og 5 medlemmer.

Kun medlemmer af foreningen kan vælges.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, herunder nedsættelse af de for foreningens virksomhed nødvendige udvalg.

Foreningen tegnes af bestyrelsen, der er ansvarlig for foreningens midler.

Køb/salg af fast ejendom skal dog godkendes af en generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer deriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Bestyrelsens forhandlinger indføres i en protokol, som underskrives af samtlige medlemmer af bestyrelsen.

Der vælges desuden hvert år 2 revisorer med en funktionsperiode på 1 år.

Desuden vælges 1 revisorsuppleant.

§8 Foreningens kapital og formue

Bestyrelsen er ansvarlig for forvaltningen af foreningens midler, der skal være anbragt på betryggende måde, idet der tages rimeligt hensyn til sikkerhed og renteafkast. Foreningens formue skal indskrives på foreningens navn i pengeinstitut eller kreditforening.

Den kapital, som foreningen til enhver tid er i besiddelse af, hvad enten den henstår i fast ejendom eller i rentebærende kapital, kan aldrig overgå til deling blandt foreningens medlemmer, men i tilfælde af foreningens opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens midler i henhold til foreningens formålsparagraf.

§9 Elektrisk kommunikation

Kommunikation med foreningens medlemmer sker elektronisk. Det er medlemmets eget ansvar at meddele foreningen en gyldig elektronisk adresse, hvortil meddelelser kan sendes.

Vedtaget på generalforsamlingen den 6. oktober 2022

Dirigent Uffe Larsen

Formand Bjarne Sørensen

Næstformand Jan H. Jacobsen

Kasserer Verner Sekkelund

Sekretær Kis Bodilsen

 

Bestyrelsesmedlemmer

Finn Orvad

Erik Hald

Alex Borg

Hanne Juul Jensen

Kristian Krabbe

I mere end 150 år har Holstebro Industri- & Håndværkerforening talt de små og mellemstore virksomheders sag, SMV’erne. Fra 2022 hedder vi SMVholstebro. 

Kontakt

SMVholstebro
Danmarksgade 18
7500 Holstebro

info@smvholstebro.dk